Obec Březová
ObecBřezová

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

3. Pojmenování (název) životní situace

Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

4. Základní informace k životní situaci

Nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, které nabylo účinnosti dnem 1.1.2005, založilo nárok na příplatek k důchodu osobám, které:

 • byly v období od 25.2.1948 do 1.1.1990 odsouzeny a vykonaly trest odnětí svobody pro trestný čin později stanoveným způsobem rehabilitovaný ("politický vězeň"), a které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění,

 • po politických vězních pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění.

Nařízením vlády č. 405/2005 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1.11.2005, byl okruh oprávněných osob rozšířen:

 • tak, že politickými vězni se rozumí i osoby, které byly v období od 25.2.1948 do 1.1.1990 nezákonně zbaveny osobní svobody a následně rehabilitovány podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, a které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z českého důchodového pojištění,

 • o osoby, jejichž rodič v době věznění zemřel, pokud ke dni úmrtí tohoto rodiče nedosáhly věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění (sirotci po politických vězních).

Příplatek k důchodu se vyplácí měsíčně spolu s důchodem stejným způsobem a ve stejných termínech jako důchod. Výše příplatku je násobkem počtu započatých měsíců věznění a částky:

 • 50 Kč, je-li žadatelem politický vězeň,

 • 25 Kč, je-li žadatelem osoba pobírající vdovský nebo vdovecký důchod po politickém vězni,

 • 20 Kč, je-li žadatelem sirotek po politickém vězni.

Měsícem věznění se rozumí 30 dnů.

Nařízením vlády č. 369/2007 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1.1.2008, byl do nařízení vlády nově zakotven příplatek k důchodu v pevně stanovené výši, který je koncipován dvojím způsobem:

 • A. jednak jako zvýšení příplatku, na jehož poskytování vznikl některým oprávněným osobám nárok podle dosavadní právní úpravy,

 • B. jednak jako zcela nová dávka náležející třem nově definovaným skupinám oprávněných osob.

A. Příplatek k důchodu za dobu věznění politického vězně, náležející podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb., se zvyšuje o příplatek v pevně stanovené výši:

 • 3 000 Kč měsíčně vdovám či vdovcům pobírajícím vdovský nebo vdovecký důchod po politických vězních, kteří byli popraveni nebo zemřeli při věznění pro trestný čin později rehabilitovaný,

 • 2 400 Kč měsíčně sirotkům po politických vězních.

B. Jako zcela nová dávka náleží příplatek k důchodu v pevně stanovené výši:

 • 3 000 Kč měsíčně osobám, na jejichž manželu byl vykonán trest smrti za trestný čin později rehabilitovaný, a které pobírají z českého důchodového pojištění jiný než vdovský (vdovecký) důchod po popraveném,

 • 3 000 Kč měsíčně osobám pobírajícím vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového pojištění po osobách, které zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí,

 • 2 400 Kč měsíčně osobám, jejichž rodič zemřel při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou státní mocí, ke dni smrti tohoto rodiče nedosáhly věku 18 let a pobírají důchod z českého důchodového pojištění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o příplatek k důchodu může podat:

 • oprávněná osoba,

 • osoba jednající za oprávněnou osobu na základě plné moci (zmocněnec),

 • opatrovník oprávněné osoby (jejíž svéprávnost byla omezena v takovém rozsahu, že není schopna v této věci samostatně právně jednat).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příplatek k důchodu náleží oprávněným osobám uvedeným výše, pokud jsou občany České republiky a pobírají důchod (stanovený druh důchodu) z českého důchodového pojištění.

Splnění podmínky státního občanství se posuzuje ke dni podání žádosti.

Příplatek k důchodu náleží od splátky důchodu splatné v tom měsíci, v němž nařízení vlády, které příslušný nárok zakotvilo, nabylo účinnosti, pokud žadatel v té době pobíral důchod (stanovený druh důchodu) z českého důchodového pojištění. Ostatním žadatelům příplatek náleží ode dne přiznání (stanoveného druhu) důchodu.

Nárok na příplatek k důchodu nezaniká uplynutím času. Nárok na výplatu příplatku zaniká uplynutím 5 let ode dne, za který příplatek nebo jeho část náleží; tato lhůta neplyne po dobu řízení o příplatku.

Splňuje-li oprávněná osoba podmínky nároku na dva nebo více příplatků k důchodu, vyplácí se pouze jeden příplatek, a to ten, který je vyšší (nejvyšší).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Řízení lze zahájit pouze na podkladě písemné žádosti podané některou z oprávněných osob.

Písemnou žádostí je nutno uplatnit též nárok na zvýšení dosud vypláceného příplatku k důchodu o příplatek v pevně stanovené výši.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Písemnou žádost podejte nejlépe na příslušném tiskopisu u orgánu, který je plátcem důchodu.

Je-li plátcem důchodu Česká správa sociálního zabezpečení, lze žádost uplatnit též prostřednictvím kterékoli okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ"). Pro žadatele je nejvhodnější podat žádost u OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště.

Je-li plátcem důchodu z českého důchodového pojištění jiný orgán (tj. orgán sociálního zabezpečení ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti), je tento orgán příslušný též k rozhodování o příplatku.

Uplatnění žádosti není časově omezeno.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při uplatnění žádosti a pro prokázání českého státního občanství je nutné mít k dispozici některý z následujících dokladů:

 • občanský průkaz, nebo

 • ověřený doklad o státním občanství ke dni podání žádosti, nebo

 • platný cestovní pas České republiky a

 • též plnou moc (uplatňuje-li žádost namísto oprávněné osoby její zmocněnec).

K prokázání rozhodných skutečností ve vztahu k době neoprávněného věznění ve většině případů slouží doklady, které má Česká správa sociálního zabezpečení založeny v evidenci.

Je-li žadatelem o příplatek k důchodu sirotek, bude zpravidla nezbytné, aby předložil svůj rodný list a úmrtní list toho z rodičů, za něhož příplatek požaduje.

Pokud je nárok na příplatek uplatněn z důvodu násilné smrti způsobené státní mocí při pokusu o opuštění Československa, je třeba, aby pozůstalý žadatel tuto skutečnost doložil, popřípadě alespoň uvedl bližší okolnosti této události a umožnil tak správnímu orgánu obstarat si podklady nezbytné pro rozhodnutí.

Doklady, které nejsou v evidenci České správy sociálního zabezpečení a které jsou potřebné pro rozhodnutí ve věci, se předkládají v originálech nebo ověřených kopiích (opisech).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o příplatek k důchodu je vhodné podat na předepsaném tiskopisu. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na všech OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Tiskopisy žádostí o přiznání / zvýšení příplatku k důchodu jsou k dispozici také na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Případné ověření pravosti listinných dokumentů předkládaných prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ provádí bezplatně příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ve výjimečných případech, kdy Česká správa sociálního zabezpečení nebude mít ve své evidenci nezbytné podklady rozhodné pro posouzení nároku týkajícího se politického vězně, může být žadatel vyzván k předložení rehabilitačního soudního rozhodnutí nebo jiných dokladů týkajících se věznění.

Doba věznění se prokazuje potvrzením vydaným Vězeňskou službou České republiky.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.03.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

EU

 

Protipovodňová opatření obce Březová

CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011129

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 200 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje:

1 456 142 Kč

Dotace EU:

1 019 299,40 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory:

436 842,60 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace:

18.06.2020

Datum plánovaného ukončení projektu:

30.06.2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Březová

 

Digitální povodňový plán obce Březová

https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/brezova-ub/

oznámení

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální teplota

18.6.2024 19:06

Aktuální teplota:

23.4 °C

Vlhkost:

68.3 %

Rosný bod:

17.3 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:400
TÝDEN:753
CELKEM:1274920

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE aktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Rozpočet


Rozpočet

Projekt EU

Projekt

 • 1492

  první písemná zmínka

 • 1031

  počet obyvatel

 • 433

  nadmořská výška (m)

 • 1377

  katastrální výměra (ha)