Obec Březová
ObecBřezová

Projekty obce

PROJEKT:

Tradície spod Veľkého Lopeníka

Názov projektu: Tradície spod Veľkého Lopeníka

Vedúci partner projektu (žiadateľ): Obec Bošáca
Hlavný cezhraničný partner: Obec Březová (Uherský Brod)

Rozpočet projektu: 128.592,16 Eur
Výška NFP: 120.118,05 Eur

Rozpočet vedúceho partnera (Obec Bošáca): 87.702,20 Eur
Výška NFP: 83.317,09 Eur
Spoluúčasť: 4.385,11 Eur

Rozpočet hlavného cezhraničného partnera (Obec Březová): 40.889,96  Eur
Výška NFP: 36.800,96 Eur
Spoluúčasť: 4.089,00Eur

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2023/15
Názov výzvy:
VÝZVA na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2023/15
Konkrétny cieľ:
304020001 – 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Opis projektu:
Tradície, zvyky a obyčaje má každá krajina, región a obec. Vplyvom politických a spoločenských premien, veľa z nich zaniklo a niektoré sa zachovali dodnes. Cieľom projektu Tradície spod Veľkého Lopeníka je prostredníctvom výskumu zozbierať, spracovať a uchovať zvyky a tradície nášho prihraničného regiónu. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie návštevnosti cezhraničného územia a tým podporiť rozvoj regiónu. Výstupom projektu bude nová webová stránka pre turistov a návštevníkov, obsahujúca tradície a zvyky obcí Bošáca a Březová. Ďalším výstupom projektu bude súbor zážitkových aktivít regionálneho cestovného ruchu zameraných na aktívne spoznávanie zvykov, tradícií a tradičných jedál. Návštevníci regiónu a obyvatelia obce patriaci do mladej generácie sa naučia tancovať ľudové
tance, zhotoviť krojovú výšivku, uvariť tradičné jedlá, spoznajú život na vidieku v minulosti i dnes.

Ciele pojektu:

Realizáciou projektu dôjde k povzbudeniu vzájomnej spolupráci a podpore, dôjde k upevneniu osobných kontaktov a vzájomnej súdržnosti vychádzajúcej zo spoločného kultúrno – historického vývoja obcí z pod Veľkého Lopeníka.  Načrtnú sa ďalšie možnosti spolupráce v oblasti cestovného ruchu napr. vybudovanie nových turistických trás, cyklotrás. Cieľom projektu je prispieť k rozvoju a propagácii jedinečnosti a originality ľudovej kultúry, a sprostredkovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva a tradícií nielen  obyvateľom regiónu ale najmä návštevníkom z oboch krajín. Prostredníctvom jednotlivých aktivít dôjde k sprostredkovaniu jedinečnosti a originality kultúrneho bohatstva  širokej verejnosti, podporí sa výmena skúseností, vzájomné spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov medzi obyvateľmi oboch obcí. Každoročným organizovaním spoločných akcií v oboch obciach dôjde k upevneniu vzájomných vzťahov nielen medzi samosprávami obcí, ale aj medzi obyvateľmi navzájom. Vytvorením uceleného produktu cestovného ruchu sa zvýši atraktivita regiónu pre návštevníkov z oboch krajín, a vytvorí sa priestor pre trávenie voľného času všetkých cieľových skupín formou zážitkového turizmu.  Návštevníci budú mať možnosť spoznať zvyky a tradície našich predkov, ktoré sa vyvíjali spoločne na oboch stranách hranice.

Výsledky:
Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo.
Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva.

Webová stránka programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu

 

 

 

Projekt „Kraj pod Veľkým Lopeníkom“

loga program ERDF erb text farebny FOND MIKROPROJEKTOV

Názov projektu: Kraj pod Veľkým Lopeníkom

Žiadateľ: Obec Bošáca
Partnerská obec: Obec Březová (Uherský Brod)
Rozpočet projektu: 6 800 €
Výška dotácie: 6 460 €
Spoluúčasť obce: 340 €

Projekt je spolufinancovaný v rámci Fondu mikroprojektov Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – Slovenská republika 2007-2013.
Výsledkom mikroprojektu je vytvorenie spoločnej mapy, ktorá bude zahŕňať obce Bošáca a Březová a ich okolie. V mape budú zakreslené významné pamiatky a zaujímavosti ako napr. rozhľadňa na Lopeníku, na Hájnici, a v Suchej Lozy, kostoly, múzeá, pamätné domy, kaplnky, kaštieľ, prírodné atraktivity: tiesňava, minerálne pramene, stromy roka, mokraď Březová a iné. V mape budú tiež zakreslené cykloturistické a turistické trasy, Mapa bude predstavovať komplexné dielo z hľadiska cestovného ruchu a propagácie územia. Zámerom je použiť mapu pri prezentovaní obcí na veľtrhoch cestovného ruchu.

Slávnosti pod rozhľadňou Hájnica – poďakovanie

V nedeľu 21. septembra sme sa my Slováci a Moravania (Česi) spod Veľkého Lopeníka stretli na slávnostiach pod rozhľadňou Hájnica. Akciu realizovala Obec Bošáca s cezhraničným partnerom obcou Březová.

V rámci celého projektu boli zakúpené stany, vyhotovené propagačné materiály a zabezpečené občerstvenie na podujatí pre všetkých návštevníkov(guláš, klobásky, kofola, vinea, minerálka, koláčiky, kávička a čaj…) a kultúrny program, v ktorom vystúpili DH Bošáčanka, FS Dúbrava Březová, DS Rozmarín Bošáca a ĽH Polun. Podujatie začalo ekumenickými modlitbami, následne vystúpil s príhovorom starosta obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček a starosta z partnerskej obce Jozef Trecha. Nasledoval kultúrny program a následne voľná zábava.

Počas podujatia bola pre návštevníkov pripravená prehliadka Haluzickej tiesňavy a Haluzického kostolíka so sprievodcom. Ďakujeme DHZ Bošáca, DS Rozmarín Bošáca, kuchárom na čele s Jánom Helíkom a Braňom Vajdom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto krásnej akcie. Naše poďakovanie patrí aj p. farárke a p. farárovi, Lesom SR Trenčín, všetkým účinkujúcim a samozrejme aj všetkým návštevníkom za účasť. Tešíme sa o rok.Slávnosti pod Rozhľadňou Hájnica sú po výstavbe rozhľadne a projekte „Bošáca a Březová – priateľstvo bez hraníc( výroba propagačných materiálov)v poradí tretím úspešným projektom, ktorý sme realizovali vďaka dotácii Fondu mikroprojektov Cezhraničnej spolupráce SR a ČR. Budeme sa snažiť aj do budúcna získať finančnú podporu na podobné krásne akcie.

Sme veľmi radi, že sa do aktivít obce zapájajú stále ďalší občania a dokážeme si podobné podujatia zorganizovať svojpomocne. Mnohí z Vás obetujú svoj voľný čas pre potešenie iných spoluobčanov a návštevníkov a za to Vám patrí veľké poďakovanie. Veľmi si to Vážime.

 • Obrázok galérie 1
 • Obrázok galérie 2

 

 

PROJEKT:

REKONSTRUKCE LC DOUBRAVY

 

Jedná se o stavební úpravu lesní cesty tř. 1L s šířkou koruny 4,00m celková délka je 1520,81m. Povrch vozovky je proveden mechanicky zpevněným kamenivem a podkladem.

projekt

 

PROJEKT:

PŘÍSTAVBA UČEBNYV MATEŘSKÉ ŠKOLE BŘEZOVÁ

Přístavba učebny v mateřské škole Březová

V lednu bylo k projektu „Přístavba učebny v mateřské škole Březová“ vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 3,28 mil. Kč z 48. výzvy IROP spolufinancované Evropskou unií zaměřené na Vzdělávání v rámci komunitně vedeného místního rozvoje zajištěného Místní akční skupinou Východní Slovácko na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.  Cílem projektu byla v loňském roce dokončená realizace nové přístavby učebny k objektu stávající Mateřské školy Březová v rámci objektu Škola Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová. V přístavbě byla v loňském roce vybudována 1 učebna MŠ, sociální zázemí a přístupový prostor u mateřské školy. Mateřská škola je spádovou školou pro obce Březová a Lopeník. Přístavbou se navýšila kapacita MŠ o 12 dětí z původní kapacity 46 dětí na celkem až 58 dětí. Učebna i sociální zázemí jsou bezbariérové.

Projekt cílí na rodiče s dětmi v předškolním věku, kteří potřebují mít jistotu umístění dětí do předškolního vzdělávacího zařízení, tak aby se mohli vrátit zpět po rodičovské dovolené do zaměstnání a být plnohodnotně ekonomicky aktivní. Primární změnou je tedy zajištění dostatečné kapacity pro předškolní vzdělávání pro spádovou oblast MŠ tedy obec Březovou a Lopeník. Z širšího pohledu je očekávánou změnou stabilizace obyvatel ve venkovském prostoru - v obcí Březová a pro MŠ i ve spádové obci Lopeník. Z obce je patrná vyjížďka do zaměstnání (zejména do Uherského Brodu 179 ze 403 zaměstnaných dle SLDB 2021). V rámci demografických charakteristik obce Březová je naprosto výjimečným fenoménem je počet rodáků, kteří bydlí v obci, kteří jsou nad celorepublikovým průměrem.

 

projekt

EU

 

Protipovodňová opatření obce Březová

CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011129

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 200 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje:

1 456 142 Kč

Dotace EU:

1 019 299,40 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory:

436 842,60 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace:

18.06.2020

Datum plánovaného ukončení projektu:

30.06.2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Březová

 

Digitální povodňový plán obce Březová

https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/brezova-ub/

oznámení

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální teplota

14.7.2024 08:07

Aktuální teplota:

31.5 °C

Vlhkost:

74.8 %

Rosný bod:

26.5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:149
TÝDEN:2897
CELKEM:1285993

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE aktuální informace z webu v mobilní aplikaci,

zdarma ke stažení:

Google Play

App Store

Rozpočet


Rozpočet

Projekt EU

Projekt

 • 1492

  první písemná zmínka

 • 1031

  počet obyvatel

 • 433

  nadmořská výška (m)

 • 1377

  katastrální výměra (ha)